วัตถุประสงค์ ของ โครงการ อย.น้อย

1.เพื่อพัฒนานักเรียนในด้านองค์ความรู้ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในอาหารและมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบอาหารในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

2. เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดี  โดยเฉพาะคุณภาพความปลอดภัยด้านอาหารและโภชนาการ

3. เพื่อเผยแพร่ความรู้คุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน

4. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ รู้จักปกป้องคุ้มครองสิทธิตนเอง

หน้าที่ของแกนนำนักเรียนในโรงเรียน

 ด้านการตรวจสอบและเฝ้าระวัง

1.นักเรียนเครือข่ายแกนนำ อย.น้อย ร่วมกับชมรมคุ้มครองผู้บริโภค  และโรงพยาบาลบ่อทอง
2.จัดทำเอกสารชี้แจงผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงคุณภาพความปลอดภัย ด้านอาหารและโภชนาการ
3.ให้ความรู้ทางเสียงตามสายของสมาชิกแกนนำเวลาพักกลางวัน  สัปดาห์ละ  1  ครั้ง
4.ให้ความรู้ในชั้นเรียน  โดยขอความร่วมมือทางฝ่ายวิชาการผ่านกลุ่มสาระวิชาเพื่อบูรณาการกับรายวิชาต่าง ๆ
5.การเผยแพร่เอกสารแผ่นพับ
6.การรณรงค์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
7.กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน

เว็บไซด์ ที่ให้ความรู้ เกี่ยวกับ อย.น้อย

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

โครงการอย.น้อย กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค

 

ข่าวกิจกรรม ชมรม อย.น้อย

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ทางโรงเรียนอนุบาลบ่อทองได้จัดอบรมนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมี นายไพรัช หนูยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้อบรมให้ความรู้ในครั้งนี้

กระทรวงศึกษาธิการ
สพท.ชลบุรีเขต 1
สพท.ชลบุรีเขต 2
สพท.ชลบุรีเขต 3
สพฐ
 
 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ  Saijai404@gmail.com หรือ เฟสบุ๊คโรงเรียน Anbs2506@gmail.com
Webmaster  โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง จ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 038-211293 โทรสาร 038-211584